Spendanalys – ett verktyg för företaget

Lönsamhet är i affärsmässiga verksamheter kärnpunkten för ett välmående företag och en spendanalys är ett effektivt redskap för att nå dit. Det är en typ av mätbar kategorianalys som hjälper till att ta fram värdefulla underlag för framtida budgetering och inköp. Spendanalysen fokuserar på den interna balansen mellan olika mönster i organisationen, något som spelar en central roll när det gäller en lönsam utveckling i företaget.

Leverantörs- och inköpsmönster

Spendanalysen ger företag en bättre bild över verksamhetens inköpsvolym och den faktiska leverantörsstrukturen. Det gäller inte bara på generell basis utan även hur det är fördelat på olika avdelningar och inköpsområden. Företaget får en tydligare förståelse för leverantörsreskontran i verksamheten. Med hjälp av spendanalysen kan framtida strategier gällande företagets inköp tas fram med syftet att generera bättre lönsamhet. Den kan till exempel ligga till grund för framtida budgetering eller planering av större inköp.

Spendanalysen – så går den till

När spendanalysen genomförs är följande frågor viktiga att ta hänsyn till: Vad köper företaget? Hur mycket köps? Vilka är företagets leverantörer? Vilka säljkanaler används? Vem i företaget köper? Det handlar primärt om datainsamling av företagsköp under en bestämd period. Nästa steg är att ”tvätta” den insamlade datan för att säkerställa att olika köp registreras på likvärdigt sätt. Datan kategoriseras sedan för att slutligen visualisera underlaget med syftet att styra verksamheten mot lönsamhet.